6/23/2010

kafir hakları çok mühimdir

Suâl: Gayrı müslimlerle çalışıyoruz. Onların hakkını yesek günâh olur mu?

Cevap: Gayr-i müslimlere [müslüman olmıyanlara] kâfir denir. Bunların inançları, ibâdetleri sevilmez. Fakat onları incitmek, kalblerini
kırmak harâmdır. Gayrı müslimleri gıybet eden, yüzlerine karşı kâfir diyen müslüman cezâlandırılır. Çünkü bunları incitmek, mallarına zarar vermek günâhtır. (Mülteka) [Kâfirler kendilerini kâfir kabûl etmedikleri için kâfirin bile yüzüne karşı kâfir demek günâh olur.]

Zimmîye [yâni gayr-i müslim vatandaşa] zulmetmek, müslümana zulmetmekten daha kötüdür. Hayvanlara işkence, zimmîye işkenceden daha kötüdür. Zimmîyi üzmemek için selâmlaşmak ve tokalaşmak câiz olur. Açıkça günâh işliyen fâsığa selâm vermek de böyle câizdir. (Dürr-ül-muhtâr)

Üzerinde kul hakkı bulunanların ibâdetleri kabûl olmaz, cennete giremez. Kâfirin hakkı için de, onunla helâllaşmak lâzımdır. Gönlü alınmazsa ahırette affı çok güçtür. Kâfirin hakkından kurtulmak, müslümânın hakkından kurtulmaktan daha zordur. Gayrı müslimlerin mal ve canlarına saldırmak câiz olmadığı gibi kadın ve kızlarına saldırmak da câiz değil, harâmdır. (R. Muhtâr)

Savaş hâli harîç, kâfirleri öldürmek de harâmdır. Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

(Arkadaşını öldüren, ümmetimden değildir. Öldürülen kâfir olsa da yine böyledir.) [Hadîka]

(Zimmîyi öldüren, Cennetin kokusunu alamaz.) [Hadîka]

(Zimmîyi öldürene, Cennet harâmdır.) [Ebû Dâvüd]

Kul Hakları

Suâl: Yirmi yıl önce birkaç arkadaş, bir şirkete para yatırıp hisse senedi almıştık. Şirket yetkilileri, senedimizin ne aslını, ne de kârını veriyorlar. Şirketin adını da değiştirmişler. Bize "Siz şirketten ayrılmak istediğinize göre, bizden değilsiniz. Yabancının parasını vermeyiz. Kanunî olarak da her tedbiri aldık. Beğendiğiniz yere gidin." diyorlar. Müslüman olan bu kişiler, kul hakkından hiç mi korkmuyorlar? Acaba bizi kâfir mi zannediyorlar? Dinimizde kâfirin hakkı önemli değil midir?

Cevap: Üzerinde kul hakkı olan buna tevbe için, kul hakkını hemen ödemek, onunla helâllaşmak, ona iyilik ve duâ etmek de lâzımdır. Mal sahibi, hakkı olan ölmüş ise, ona duâ, istigfâr edip vârislerine verip ödemeli, bunlara iyilik yapmalıdır. Çocukları, vârisleri bilinmiyorsa, o miktar parayı fakirlere sadaka verip, sevâbını hak sâhibine bağışlamalıdır. (Sefer-i Âhıret)

Bir kimseden haksız olarak alınan bir kuruşu, sâhibine geri vermek, yüzlerle lira sadakadan kat kat daha sevâbdır. Bir kimse, peygamberlerin yaptığı ibâdetleri yapsa, fakat, üzerinde başkasının bir kuruş hakkı bulunsa, bu bir kuruşu ödemedikçe, Cennete giremez. (Mektûbât-ı Rabbânî c.2, m.66, 87]

Kıyâmet günü, hak sâhibi, hakkından vazgeçmezse, bir dank [yarım gram gümüş] hak için, cemâ'at ile kılınmış, kabûl olmuş yediyüz namazı alınıp, hak sâhibine verilecektir. (Dürr-ül-muhtâr)

Kul hakkını, Allahü tealânın hakkından önce ödemek lâzımdır. Kul hakkı olan günâhların affı güç ve azâbları daha şiddetlidir. Başkasının hakkını yiyen, hak sâhibleri ile helâllaşmadıkça affa uğramaz. Yâni üzerinde kul veya hayvan hakkı bulunanı Allahü teâlâ affetmez ve bunlar Cehenneme girip, cezâlarını çekeceklerdir. (Hadîka)

Paranın Geçmediği Yer

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

(Üzerinde kul hakkı olan, ölmeden önce ödeyip helâllaşsın! Çünkü âhırette altının, malın değeri olmaz. O gün, hak ödeninceye kadar, kendi sevâblarından alınır, sevâbları olmazsa, hak sâhibinin günâhları buna yüklenir.) [Buhârî]

(Müflis, şu kimsedir ki, kıyâmette, defterinde pek çok namaz, oruç ve zekât sevâbı bulunur. Fakat, ba'zılarına çeşitli yönden zararı dokunmuştur. Sevâbları, bu hak sâhiblerine dağıtılır. Hakları ödenmeden önce sevâbları biterse, hak sâhiblerinin günâhları, bunun üzerine yükletilip Cehenneme atılır.) [Müslim]

(Kibri, hıyâneti ve kul borcu olmayan mü'min, Cennete girer.) [Nesâî]

(Kul hakkı, mü'minin aybı, kusûrudur.) [Ebû Nuaym]

Üzerinde kul hakkı bulunanların rûhları Cennete girmez. Sâlihlerin rûhları kabirlerine gelerek, cesetlerini ziyâret ederler. Vefât eden mü'minlerin rûhları gelip, dünyada tanıdıklarını sorarlar. (Ferâid-ül-fevâid)


Hiç yorum yok:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...