6/27/2010

İktisadın önemi

İktisâdın önemi

Suâl: İktisâd eden cimri sayılır mı?

Cevap: Cimrilik de, isrâf gibi kötü huydur. Dinimiz, her işte orta yolda olmayı iktisâd etmeyi emreder. Aza kanâat eden, nafakasını kolay temin eder, geçim sıkıntısı çekmez. Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

(Allahü teâlâ, tok gözlü olanı zengin eder.) [Buhârî]


(Mü'minin izzeti, insanlara karşı tok gözlü olmasıdır.) [Hâkim]

(Yetecek rızka sahip olan ve Allahın kendine verdiği rızka kanâat eden müslüman kurtulmuştur.) [Müslim]

(Kimseye muhtaç olmadan yaşıyan kanâatkâr müslümana ne mutlu!) [Tirmizî]

(Sakın tamahkâr olmayın! Çünkü tamah, fakirliğin tâ kendisidir.) [Taberânî]

(Müjde o kimseye ki, hidâyete kavuşmuş, müslüman olmuş, mâişeti de yetecek kadardır ve buna kanâat etmiştir.) [Tirmizî]

(Fakir-zengin herkes kıyâmette "Keşke dünyada, geçinecek miktardan fazla malım olmasaydı." diyecektir.) [İbni Mâce]

(Şüphelilerden sakın ki, insanların en âbidi olasın! Kanâat et ki, en çok şükredenlerden olasın! Kendin için sevdiğini başkaları için de sev ki, hakîkî mü'min olasın!) [İbni Mâce]

(İnsan, elindeki ihtiyâcına yeterken, kendini azdıracak olan daha fazla mal ister. Aza kanâat etmez, çok ile de doymaz. Ey insanoğlu, vücudun âfiyette ve günlük ihtiyâcın mevcût olarak sabahlarsan, artık bu sana kâfi gelir.) [Beyhekî]

Tamahtan Kurtuluş Yolu

Kanâatkâr kimse, iktisâd da ederse, tamahkârlıktan kurtulur. Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

(İktisâd eden, sıkıntı çekmez.) [Taberânî]

(Kurtarıcı üç şeyden biri, varlıkta, yoklukta, zenginlikte, fakirlikte, iktisâda riâyet etmektir.) [Beyhekî]

(İktisâd etmek, mâişetin yarısıdır.) [Hatîb]

(Tedbirli olmak, geçimin yarısıdır.) [Deylemî]

(Geçimde iktisâd etmek, peygamberliğin yirmide biridir.) [Ebû Dâvüd]

(İktisâd eden zenginleşir, isrâf eden fakirleşir.) [Bezzâr]

Rızık ve Endişe

İnsan, rızık için endişeye düşüp sıkıntıya girmemelidir! Her mü'min, rızkı Allahın verdiğine inanıp, O'na güvenmelidir. Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyuruluyor ki:

(Yeryüzündeki her canlının rızkı, Allaha âittir.) [Hûd 6]

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

(Ey insanlar, rızkınızı güzel yollardan arayın! Herkes takdir edilenden fazla rızka kavuşamaz. Takdir edilen rızka kavuşup onu yemedikçe de dünyadan göçmez. İstemese de rızkı kendine verilir.) [Hâkim]

(Cebrâil aleyhisselâm bildirdi ki, rızkını yemeden kimse ölmez. Öyle ise Allahtan korkun, rızkınızı güzel yollardan arayın!) [Hâkim]

(Rızkın için üzülme! Takdir edilen rızık seni bulur.) [İsfehânî]

(Allahü teâlâ, mü'minin rızkını ummadığı yerden verir.) [İbni Hibbân]

Peygamber efendimiz, (Eğer Allah korkusunu kendinize sermaye edinirseniz, rızkınız, ticaretsiz ve sermayesiz gelir.) buyurup şu meâldeki âyet-i kerîmeyi okudu: (Kim Allahtan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu ihsân eder ve rızkını ummadığı yerden gönderir.) [Taberânî- Talâk2,3]


Hiç yorum yok:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...