6/27/2010

Din ve fen

Din ve fen

Din düşmanları, temiz gençleri aldatmak için, (İslâmiyyet ilerlemeye engel olmaktadır. Hıristiyanlar ilerliyor. Her nevî fen vâsıtası yapıyorlar. Tıpta, savaşta, haberleşmelerde kullandıkları fen âletleri, gözlerimizi kamaştırıyor. Biz de hıristiyanlara uymalıyız.) gibi sözlerle, islâmiyyetteki güzel ahlâkı, kardeşliği bıraktırmaya uğraşıyorlar ve Avrupalılara, Amerikalılara benzemeye ilericilik diyorlar. Gençleri, kendileri gibi islâm düşmanı yapmaya, felâkete sürüklemeye çalışıyorlar.

Hâlbuki İslâmiyyet, fende, san'atta ilerlemeyi emrediyor. Hıristiyanlar ve bütün gayr-ı müslimler, babalarından, ustalarından öğrendiklerini yapıyorlar. Evvelki neslin yaptıklarını, ufak tefek ilâvelerle, tekrar yapıyorlar. Evvelkiler yapmasalardı, bunlar hiçbirini yapamazdı. (Tekmî
l-i sinâ'ât telâhuk-ı efkâr iledir.) sözü asırlarca evvel söylenmiştir. Yâni san'atın, fennin, tekniğin ilerlemesi, fikirlerin, deneylerin birbirlerine eklenmesi ile olur.

Fendeki Yenilikler

Tarih gösteriyor ki, fendeki yenilikleri, hep müslümanlar yaptı. Fen bilgilerini, fen âletlerini yüz sene evvelki hâle kadar yükselttiler. Bu terâkkilere, hep islâm dini ve bu dini tatbik eden İslâm devletleri sebep oldu. Hıristiyanlar, haçlı seferleri ile İslâm devletlerini yıkamadıkları için, siyâsî oyunlarla, yalanlarla, hîlelerle, içerden yıktılar. Bunların topraklarında, muhtelif rejimler kurdular. Fakat, İslâmiyyeti yok edemediler. Müslümanlardan kalan, fendeki keşiflere, ilâveler yaparak bugünkü terâkkîyi kendilerine mal ediyorlar. Yalnız kendi keyiflerini, zevklerini, menfâatlarını düşünenler kötülüklerini ortaya koyduğu için, fen ve san'atı emreden İslâmiyyete gericilik diyorlar. Yahûdiler, hıristiyanlar, hattâ başka din mensupları da Cennete, Cehenneme inanıyor, mâbedleri dolup taşıyor. Bu inananlara gerici demediklerine göre, fenne, san'ata değil, zevk ve safâya, ahlâksızlıklara ilericilik dedikleri anlaşılıyor. Böyle asılsız ve haksız yalanlara, İslâmiyyete küstâhça, ilk saldıran İngilizlerdir. [İngiliz Câsûsunun İ'tirafarı kitâbında kâfi bilgi vardır.]

Şimdi müslümanların İslâmiyyetin emrettiği, fen bilgilerine de sarılmaları, yine büyük sanayi kurarak yeni âletler yapmaları, hıristiyanlardan üstün olarak, bütün beşeriyyeti saâdete kavuşturmaları lâzımdır


Hiç yorum yok:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...