5/02/2010

saidi nursinin kronolojisi

BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİNİN KRONOLOJİSİ


Bediüzzaman’ın hayat seyri ve safahatından mü­him bir kısmının tarihleri:


1877


Said Nursî Hazretlerinin Bitlis Vilayeti Hizan İlçesi Nurs Köyü’nde doğumuştur.


1885


Yaş 9


Said Nursî ilk tahsile başlamak için ailesinden ay­rılıp Tağ Köyü Medresesine gelmesi… Burada çok az bir süre kalıp tekrar köyüne dönmüştür.


1891


Yaş 14


Hz. Üstad’ın Resulullah’ı (A.S.M.) rüyasında gör­mesi ve em­salsiz üç aylık tahsilini yaptığı yer olan Doğu Beyazıt’a gitmesi… Bu sıralarda kendisinin lakabı, Molla Said-i Meşhur’dur.


1892


Said Nursî Hazretleri, görülen hârika haller ve za­mana
uy­mayan durumlar karşısında Bediüzzaman ünva­nının kendisine verilmesi ve böyle anılmaya baş­lanması


1893


Yaş 16


Bitlis ve Siirt civarında çeşitli yerlerde bulunup, daha sonra Siirt’in Tillo kasabasında bir kubbede inzi­vaya çe­kilmesi… Karınca ve arı milletlerinin cumhuri­yetçi olduk­larını söylemesi…


1894


Bediüzzaman Hazretleri, Abdülkadir-i Geylanî Hazretlerinden rüyasında aldığı emir üzerine, Cizre’de aşiret reis­lerinden Mustafa Paşa’yı ikaz için Cizre ve Mardin taraflarında bulunması…


Mardin’de siyaset-i İslâmiye ve içtimaî mes’ele­lerle ilgilen­mesi…


1895


Mardin’den nefiy ile Bitlis’e gelmesi ve iki yıl orada valinin ilme hürmetinden dolayı tahsis ettiği odada kal­ması…


1897


Van Valisi Hasan Paşa’nın daveti üzerine Van’a git­mesi ve Valinin konağında kalması


Müsbet ilimlerle meşgul olarak hârikulâde bilgi sa­hibi olması


Bu zamana kadar hıfzına aldığı 80-90 cild kitabı, üç ayda bir ezberden devretmesi


1900


İngiliz Müstemlekât Nâzırı Gladiston’un gazete­lerde çıkan beyanatı üzerine Bediüzzaman o zamana ka­dar elde ettiği bütün ilimleri, Kur’anın hakikatlerine çıkmak için basamak yapmaya karar verir ve der:


“Kur’anın sönmez ve söndürülmez manevî bir gü­neş hük­münde olduğunu, ben dünyaya isbat edece­ğim ve göstereceğim!”


1907


Din ilimleriyle fen ilimlerinin beraber okutulacağı ve Arapça, Türkçe, Kürtçe tedrisat yapabilecek bir İslâm Üniversitesi’nin Şark’ta tesisi için İstanbul’a gelmesi


Kaldığı yerin kapısına “Her suale cevab verilir” lev­hasını asıp, âlimleri sual sormaya daveti


Sultan Abdülhamid’e Şark’ta üniversite açılması için müra­caatı


Yıldız Divan-ı Harbi’ne verilmesi


1908


Meşrutiyete, yani seçim ve meclis sistemine (tam meşruiyete istinadı için) sahip çıkması


1909


31 Mart’ta Bediüzzaman’ın yatıştırıcılığı


İsyan etmiş olan sekiz taburu itaata getirmesi


Bediüzzaman’ın Divan-ı Harb’e verilişi


Divan-ı Harb’de beraet edişi ve serbest bırakılması


1910


Divan-ı Harb’den beraet eden Bediüzzaman’ın Van’a gitmek üzere İstanbul’dan ayrılması


Şark’ta aşiretleri dolaşarak hürriyeti, meşrutiyeti anlatması ve içtimaî dersler vermesi


1911


Şam’a gelişi ve Câmi-i Emeviye’de muhteşem bir hutbe ile İslâm Âleminin dertlerini ortaya koyması ve hal çarelerini gös­termesi


Sultan Reşad’la beraber Rumeli seyahatine çık­ması


1913


Van’a gitmesi ve Şark Üniversitesinin temelini at­tır­ması


1915


Milis Kumandanı Bediüzzaman, Pasinler cephe­sinde Ruslarla çarpışıyor


1916


Bediüzzaman’ın Ruslara esir düşmesi ve iki yıl esaret hayatı


1918


Bediüzzaman’ın Kosturma’dan firar edişi


17 Haziran 1918: Bediüzzaman’ın Varşova, Viyana ve Sofya üzerinden İstanbul’a avdeti


Enver Paşa’nın vazife teklifini kabul etmeyen Bediüzzaman’a, Harbiye Nezareti ikramiye ve harb ma­dalyası veriyor


13 Ağustos 1918: Ordu-yu Hümayun’un tavsi­ye­siyle Dâr-ül Hikmet’e âzâ oluşu


1919


19 Nisan 1919: Bediüzzaman’ın Dâr-ül Hikmet’ten altı ay izne ayrılması


Sultan Vahdeddin, Bediüzzaman’a “Mahreç” pâ­yesi veriyor


1920


İngiliz işgaline karşı “Hutuvat-ı Sitte”yi neşrede­rek mücadele etmesi


1921


Bediüzzaman’ın Anglikan Kilisesi’ne cevabı


Bediüzzaman, Kuvâ-yı Milliyeyi destekliyor


1922


Bediüzzaman davet üzerine İstanbul’dan Ankara’ya geliyor


9 Kasım 1922: Bediüzzaman’a Meclis’de hoşâ­medî yapıl­ması


1923


19 Ocak 1923: Bediüzzaman Meclis’de mebuslara hi­taben bir beyanname neşrediyor


17 Nisan 1923: Ankara’da umduğunu bulama­yan ve kendi­sine yapılan bütün teklifleri reddeden Bediüzzaman’ın Van’a git­mek üzere yola çıkması


1925-1927


Bediüzzaman’ın Van’dan nefyi


Bediüzzaman Van’dan İstanbul’a oradan da Burdur’a getiri­liyor


Isparta’da bir müddet kalan Bediüzzaman, önce Eğridir ora­dan da Barla’ya getiriliyor


Başta Sözler, Mektubat, Lem’alar’ın bir kısmı ol­mak üzere Risale-i Nur’lar te’lif edilmeye başlanıyor


1934


Barla’dan alınan Bediüzzaman’ın Isparta’ya getiri­lişi


27 Nisan 1935: Dâhiliye Vekili Şükrü Kaya ve Jandarma Umum Kumandanı askerî bir kıt’a ile Isparta’ya geliyor ve Bediüzzaman tevkif olunuyor


Tevkif edilen Bediüzzaman ve talebeleri, muha­keme edilmek üzere Eskişehir’e götürülüyor


Tesettür âyetinin tefsirinden dolayı Bediüzzaman’a 11 ay ceza veriliyor


1936


Temyiz edilen mahkûmiyet kararının neticesi Temyiz’den gelmeden hapis müddeti tamamlandığı için Bediüzzaman tahliye ediliyor


27 Mart 1936: Tahliye edilen Bediüzzaman, Kastamonu’da ikamete mecbur ediliyor


Üç ay karakolda kalan Bediüzzaman, karakol kar­şı­sında bir eve yerleştiriliyor. Burada da bir kısım insan­lar ona talebe oluyor­lar. Âyet-ül Kübra ve bir kısım risa­lele­rin telifi yapılıyor. Başka yer­lerdeki talebele­riyle, Kastamonu Lâhikası adıyla toplanan kitap­taki mektub­larla haberleşiyor ve hizmet metodları hakkında ikaz­larda bulunuyor.


1943


20 Eylül 1943: Bediüzzaman’ın tevkif edilerek Ankara, Isparta ve oradan Denizli’ye getirilmesi


1944


Denizli mahkemesinin başlaması


15 Haziran 1944 Denizli Ağırceza Mahkemesi Bediüzzaman’ın beraetini ilân ediyor


Ağustos 1944 sonlarında Ankara’dan gelen emirle Bediüzzaman Emirdağ’da ikamete mecbur edili­yor


1948


23 Ocak 1948 Emirdağ’da kış ortasında Bediüzzaman ve ta­lebelerinin tevkif edilişi ve Afyon mahkemesine sevki


6 Aralık 1948 Afyon Mahkemesinin mevhum ve mesnedsiz iddialarla Bediüzzaman ve talebelerine mah­kûmiyet kararı verişi ve temyiz


1949


20 Eylül 1949 Yirmi ay mevkuf tutulan Bediüzzaman Hazretleri, halkın tezahüratına mâni ol­mak için Afyon hapishane­sinden şafak vakti tahliye edi­liyor


20 Kasım 1949 Bediüzzaman’ın tekrar Emirdağ’a getirilişi


1952


Ocak 1952’de Gençlik Rehberi mahkemesi için Bediüzzaman İstanbul’a geldi.


22 Ocak 1952 Salı Gençlik Rehberi mahkemesi­nin ilk du­ruşması


5 Mart 1952 Salı: Bediüzzaman’ın Gençlik Rehberi dâva­sından beraeti


1953


Nisan 1953: Bediüzzaman tekrar Emirdağ’a geldi


Mayıs 1953: İstanbul’a gelen Bediüzzaman’ın üç ay kadar kalması


Bediüzzaman’ın Patrik Athenagoras’la görüşmesi


Onsekiz yıllık ayrılıktan sonra Barla’ya gelişi


1956


23 Mayıs 1956: Sekiz senedir devam eden Afyon Mahkemesinde Risale-i Nurların beraeti ve iade edil­mesi


1957-1958


Nur Risalelerinin ve bu arada Tarihçe-i Hayat’ın matba­alarda neşredilmesi
1960


23 Mart 1960 Çarşamba: Bediüzzaman, Ramazan’ın 25. günü gece saat 03.00 civarında bu fani âleme veda etti


12 Temmuz 1960 Salı: Mezarı açılan Bediüzzaman’ın naaşı çıkarılarak askerî bir helikop­terle meçhul bir istika­mete götürülü­yor.


Kaynak: Bediüzzaman Said Nursi- Mufassal Tarihçe-i Hayat, Abdülkadir BadıllıHiç yorum yok:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...