4/30/2010

Hazret-i Mehdi de gelecektir

Hazret-i Mehdi de gelecektir
İbni Hacer-i Mekki, (Alamat-i Mehdi), İmam-ı Süyutî, (El-bürhan) ve İmam-ı Şaranî (Muhtasar-ı Tezkire-i Kurtubi) kitabında iki yüze yakın, Hz. Mehdi’nin alameti bildirilmektedir. Hz. Mehdi için hurafe demek, ilme ihanettir, kıyamet alametidir. Bu konudaki hadis-i şeriflerden birkaçı şöyledir:


(Kıyamet kopmadan önce, Allahü teâlâ, benim evladımdan birini yaratır ki, ismi benim ismim gibi, babasının ismi, benim babamın ismi gibi olur. Ondan önce dünya zulümle dolu iken, onun zamanında adaletle dolar.) [Tirmizî, İ.Asâkir],


(Yeryüzüne dört kişi malik oldu. İkisi mümin Zülkarneyn ile Süleyman idi. İkisi kâfir, Nemrud ile Buhtunnasar idi. Beşinci olarak, benim evladımdan biri ye
ryüzüne malik olacaktır.) [İ.Süyuti]


(Eshab-ı kehf, Hz. Mehdinin yardımcıları olacak ve Hz. İsa bunun zamanında gökten inecektir.) [İ.Süyuti]


(Mehdinin başı hizasında bir bulut olacaktır. Buluttan bir melek, "Bu Mehdidir, sözünü dinleyiniz" diyecektir.) [Ebu Nuaym]


İmam-ı Rabbanî hazretleri de bu hadis-i şerifleri naklettikten sonra buyuruyor ki: (O halde insaf etsinler ki, bu alametler, Mehdi zannedilen kimselerde var mıdır?) [Mektubat 2/67] (Hz. Mehdi, sünneti diriltirken, bid'at işlemeye alışmış olan Medine’deki âlim, bid'atı güzel sandığı ve ibadet olarak yaptığı için Hz. Mehdinin emirlerine şaşarak "Bu adam bizim dinimizi yok ediyor" diyecektir. Hz. Mehdi bu âlimi öldürecektir.) [1/255], (Kıyâmet alâmetlerinin hepsi doğrudur. Güneş, batıdan doğacak, Hz. Mehdî ve Deccal çıkacak, Hz. İsa gökten inecek, Yecüc ve Mecüc yeryüzüne yayılacaktır.) [2/67]


Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:


(Horasan tarafından gelen siyah sancaklılara katılın. Onların içinde Allah'ın halifesi Mehdi vardır.) [Hâkim, İ.Ahmed Deylemî]


(Nasıl helâk olur bir ümmet ki, başında Ben, sonunda Meryem oğlu İsa ve ortasında da ehli beytimden Mehdi vardır.) [Hâkim, İ.Asâkir]


(Şarktan çıkan bir grup, Mehdi’ye yardım ederler.) [İ.Mâce, Taberani]


(Mehdi çıkınca, Allahü teâlâ ona rahmetini indirir.) [İ.Ahmed, Hâkim]


(Mehdî bendendir, yeryüzünü hak ve adaletle doldurur.) [Ebu Davud]


(Dünyayı küfür kaplamadıkça Mehdi gelmez.) [Mekt.Rabbani 2/68]


(Mehdi gelince, bir bereket olacak, ümmetim rahat edecektir.) [İbni Ebi Şeybe]


(Mehdi bizdendir. Allah onu bir gecede olgunlaştırır.) [İ.Mâce,İ.Ahmed]


(İsa, Mehdi’nin arkasında namaz kılacaktır.) [İbni Hacer-i Mekki]


(Mehdi, Kureyşten ve ehlibeytimdendir.) [İ.Ahmed, Baverdi]


(Mehdi benim soyumdandır.) [İbni Mace]


(Mehdi evladı Fatıma’dandır.) [Ebu Davud, Hâkim]


(Mehdi, emmim Abbasın soyundandır.) [İ.Asâkir, Dare Kutni]


(Ya Abbas, senin soyundan bir genç dünyayı adaletle doldurur, İsa ile namaz kılar.) [Hatîb, İ.Asakir, Dare Kutni]


[Burada tenakuz [çelişki] yoktur. Abdülkadiri Geylani hazretleri anne tarafından seyyid, baba tarafından şerif idi. Hz. Mehdi de, Hz. Fatıma’nın soyundan bir genç, Hz. Abbas’ın soyundan biri ile evlenince, her iki soydan da gelmiş olur.]


Hz. Ali, oğlu Hasanı gösterip, "Bu oğlumun neslinden biri çıkacak, dünyayı adaletle dolduracaktır." buyurdu. (Ebu Davud)

Hiç yorum yok:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...