6/28/2010

Yahudilerin aslı nedir?

Yahûdîlerin aslı nedir?

Soru: Yahûdîliğin aslı nedir?

Cevap: Yahûdîler, Ya'kûb aleyhisselâmın oniki oğlundan türemişlerdir. Hz.Ya'kûb'un adı İsrâil olduğu için, bunlara (Beni İsrâil), ya'nî İsrâil oğulları denildi. İsrâil, Abdullah demektir. Hz.Mûsâ, Tûr dağına gidince, bunlar dinden çıktı, buzağıya taptı. Sonra pişman olup tevbe ettikleri için, Yahûdî denildi. Yahûdî, hidâyeti, doğru yolu bulucu demektir.

Yahûdîler, Hz.Mûsâ'ya çok eziyet etti. Sonra gelenleri, bin Peygamberi şehîd etti. Hz.Îsâ'yı babasız çocuk diye kötülediler. Annesi Hz.Meryem'e iftira ettiler. Bunları öldürmek için saldırdılar. Âhır zaman
peygamberi Muhammed aleyhisselâmı zehirlediler. Hz.Osman zamanında, fitne çıkararak, halîfenin şehîd edilmesine sebep oldular. Hurûfîliği meydana çıkarıp, müslümanları parçaladılar, birbirine düşman ettiler.

Asırlarca, Allahın gönderdiği dinleri, peygamberleri yok etmeye uğraştılar. Dinleri yok etmek için masonluğu kurdular. 1918'de biten Birinci Cihân Harbi'nden sonra, din düşmanı olan komünist devletler kurdular. Bir yandan da, önce İstanbul, sonra Mısır hahambaşısı olan Hayım Naum, dünyanın biricik İslâm devleti Osmanlı imparatorluğunu yıkmak için, kapitalist ve emperyalist devletler arasında fırıldaklar çevirdi. Neticede, İslâm âleminin liderliğini yapan koca imparatorluk parçalandı. Müslümanlara gerici denildi. İslâmiyet kuvvetsiz kaldı, yok olmaya yüz tuttu. (Hak Sözün Vesîkaları)

Siyonizm Nedir?

Suâl: Siyonizm nedir?

Cevap: Siyonizm bir nevi Yahûdî idealidir. Siyon protokollerinin 15. maddesinde, dünya Yahûdî krallığı kuruluncaya kadar, bütün memleketlerde temâyüz etmiş kişiler elde edilerek, siyonizm hizmet için kullanılmalıdır deniliyor.

Yahûdîler, bukalemun gibi, bulundukları yerin rengini alırlar. Rusya'da bolşevik bir ihtilâlci, Amerika'da zengin bir bankerdir. Diğer memleketlerde kapitalistinden komünistine kadar her renge girer.

Siyonistler, dünyayı, iktisadi, ticârî ablûkaya almak, ihracat ve ithalâtı elinde tutmak için çalışırlar. Siyonistler, ideallerini gerçekleştirebilmek için protokoller hazırlamışlardır. Bunlardan ba'zıları şunlardır:

1- Gençleri ahlâksızlığa teşvik etmek,

2- Âile kudsiyetini yıkmak,

3- San'at anlayışını düşürmek, müstehcen kalıba dökmek,

4- Mukaddesâta olan hürmeti tahrip etmek,

5- Lüks ve zararlı modayı teşvik etmek,

6- İnsanları, fâidesiz eğlence ve oyunlar ile oyalamak,

7- Sapık nazariyeler ileri sürerek islâmiyeti yok etmeye çalışmak,

8- Cemiyeti sınıflara ayırmak ve aralarına husûmet sokmak,

9- Grev ve lokavtları körüklemek,

10- Mâli istikrarı bozmak.

Müstehcen neşriyat yapan yayınlar, bilerek veya bilmiyerek Siyonizme âlet oluyorlar.


Hiç yorum yok:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...