6/23/2010

Sıkıntıdan Kurtuluş

SIKINTIDAN KURTULUŞ

Suâl: Bir sinir hastamız var. Hep sıkıntılı ve huzûrsuzdur. Asabiyeciye gittik. Ona "Açık yerlerde gez! Teselli edici kimselerle konuş! Ruhî tedâvi için nasihat çok faydalıdır. Tıpta telkinle tedâvi vardır. Böyle psikolojik hastalıklar için ilâçların yanı sıra duâ okumak faydalıdır." dedi. İlâçlardan başka ne yapmalıyız?


Cevap: Mütehassıs doktorların tavsiyelerine uymak lâzımdır. Psikolojik hastalıklar için telkin iyi gelmektedir. Telkinle sağlam insana sıkıntı vermek mümkün olduğu gibi, sıkıntılı insanı da tedâvi etmek mümkündür. Psikolojik hastalara, bir şeyler söyleyip, (Artık bir şeyin kalmaz, biraz gez.) dendiğinde hastanın daha huzûrlu olduğu görülmüştür.

Vücudumuz, bize emânettir. Dinimiz onu iyi korumamızı emrediyor. Hastayı tedavi ettirmek lâzımdır. Tedâvinin, hastalığın durumuna göre, ilâç ile sadaka vermek ile ve duâ ile yapılacağı bildirilmiştir. Tecrübe ile te'sirleri kat'i olan, aşı, serum ve mikrop öldürücü ilâçları kullanmak farzdır. Yâni Allahü teâlâ'nın emridir. Te'siri kat'i olan ilâçlar, gıdâ gibi olup, ilâç almayıp ölmek günâhtır. Peygamber aleyhisselâm üç türlü ilâç kullanmıştır. Kur'ân-ı kerîm veya duâ okurdu. Fen ile bulunan ilâçları kullanırdı. Her ikisini karışık da kullanırdı. (Mevâhib)

Duânın Te'sîr Etmesi

Kur'ân-ı kerîmin ve duânın te'sir etmesi için ba'zı şartların gözetilmesi lâzımdır. Okuyanın veya yazanın ve hastanın buna inanması, hastanın zararlı olan gıdâlardan, şüpheli ilâçlardan perhiz etmesi, sıcaktan ve soğuktan sakınması lâzımdır. Okuyanın, i'tikâdının bozuk olması, harâm işlemekten, kul hakkından sakınması, harâm ve habîs şey yiyip içmemesi ve karşılık olarak ücret almaması şarttır.

Duâ ilâç gibidir. Allahü teâlâ dilerse te'sir eder. Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

(Duâ mü'minin silâhı, dinin de direğidir.) [İbni Ebiddünya]

(Duâ belâyı önler.) [Ebûşşeyh]

(Allahü teâlayı unutarak, gafletle edilen duâ kabûl olmaz.) [Tirmizî]

(Allahü teâlâ, kendisinden istemiyene, duâ etmiyene gazâb eder.) [İ. Mâce]

(Dert belâ gelince, Yûnus peygamberin duâsını okuyun! Allah, o belâdan kurtarır. Duâ şudur: "Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke, innî küntü minez-zâlimin.") [Hâkim]

("Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah" okumak, 99 derde devâdır. Bunların en hafifi sıkıntıdır.) [Hâkim]

(Allahü teâlâ, istigfâra devam edeni, her sıkıntıdan, her dertten kurtarır, ummadığı yerden rızıklandırır.) [Nesâî]

(Sabah-akşam İhlâs ve Muavvizeteyni [iki kuleûzüyü] üçer defa oku! Bunlar, bütün belâları, âfetleri, sıkıntıları ve istemediğin şeyleri giderir.) [Tirmizî]

(Evinde, Fâtiha ve Âyet-el kürsî okuyana, o gün cin ve şeytan zarar veremez.) [Deylemî]

(Sabah-akşam, üç defa "Bismillahillezî lâ yedurru me'asmihî şey'ün fil erdi velâ fissemâi ve hüvessemî'ül'alîm" diyene hiçbir şey zarar veremez.) [İ. Mâce]

(Allahü teâlâ, hergün sabah-akşam yedi defa, "Hasbiyallahü lâ ilâhe illâhü, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arşil-azîm" diyenin dünya ve âhıret işlerine kâfidir.) (Beyhekî)

Lâ Havle Söylemek

İmâm-ı Rabbânî hazretleri, din ve dünya zararlarından kurtulmak için her gün beş yüz kerre "Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh" okurdu. Okumaya başlarken ve okuduktan sonra yüzer kerre "Salevât" getirirdi. (T. Mazherî)

Korkulu yerlerde ve düşman karşısında ve emîn ve rahat olmak için Li îlâfi'yi okumalıdır. Tecrübe edilmiştir. Hergün ve her gece hiç olmazsa, onbirer defa okumalıdır. Hadîs-i şerîfte, (Bir yere gelen kimse, E'ûzü bikelimâtillâhi-ttâmmâti min şerri mâ haleka okursa, o yerden kalkıncaya kadar, ona hiçbir şey zarar veremez.) buyuruldu. (Müslim)

Bir dileği olan, yatarken abdest almalı. Temiz bir yere oturup, üç salevât okumalı. Sonra Besmele ile on Fâtiha ve sonra onbir İhlâs okumalı. Sonra üç salevât okumalı. Sonra sağ yanı üzere, yüzü kıbleye karşı ve sağ elini, sağ yanağının altına koyup yatmalıdır. niyyet ettiği şeyin nasıl olacağını bi-iznillah rü'yâda görür. (Fetâvâ-i kâri-ül-hidâye)

Dileklere kavuşmak için, iki rek'at namaz kılıp, sevâbını silsile-i âliyye denilen âlimlerin rûhuna hediye etmeli, bunların hürmeti için diyerek duâ etmelidir. Meselâ, "Yâ Rabbî, filân yere sağ-sâlim gidip gelmek nasîb eyle, filân sıkıntıdan beni kurtar" gibi duâ ettikten sonra, "Bu duâmı silsile-i âliyye büyükleri hürmetine kabûl eyle" demelidir. (Mekâtîb-i şerîfe)

Fâtiha, Âyet-el kürsî ve Dört kul, ya'ni Kulyâ, Kulhüvallahü, Felâk ve Nâs yedişer kerre okunur, Allahü teâlâya sığınılırsa, âfetlerden, belâ ve hastalıklardan korunmuş olur.


Hiç yorum yok:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...