6/23/2010

Hangi Tefsir Zararlıdır

HANGİ TEFSİR ZARARLIDIR?

Suâl: Dinimizi, asıl kaynağından öğrenmek için hangi meâli ve tefsîri tavsiye edersiniz?

Cevap: Kur'ân-ı kerîmin ma'nâsını yalnız Muhammed aleyhisselâm anlamış ve hadîs-i şerîfleri ile bildirmiştir. Kur'ân-ı kerîmi tefsîr eden O'dur. Doğru tefsîr kitâbı da, O'nun hadîs-i şerîfleridir. Din âlimlerimiz, bu hadîs-i şerîfleri toplayıp, tefsîr yazmışlardır. Â
yet-i kerîmeler kısa ve tam tercüme edilemediği için, İslâm âlimleri, tercüme değil, uzun tefsîr ve te'vîllerini bildirmişlerdir. Resûlullahın bildirdiği ma'nâlara Tefsîr denir. Tefsîr, ancak Fahr-i âlemin mübârek lisânından, Sahâbe-i kirâma ve onlardan Tâbi'îne ve Tebe'i tâbi'îne ve böylece sağlam, kıymetli insanların söylemesi ile, fıkıh ve kelâm âlimlerine gelen haberlerdir. Bundan başka olan bilgilere tefsîr denmez. Müfessir, tefsîr kitâbı yazan demek değildir. Müfessir, kelâm-ı ilâhîden, murâd-ı ilâhîyi anlıyan derin âlim demektir. Beydâvî tefsîri bunların en kıymetlilerindendir. Bu tefsîr kitaplarını da anlıyabilmek için, yirmi ana ilmi, iyi öğrenmek lâzımdır. Ana ilimlerden biri, tefsîr ilmidir. Bu yirmi ana ilmin kolları, seksen ilimdir.

1986'da İstanbul'da yapılan (Kur'ân Tercümeleri Sempozyumu)nda 1500'den fazla tercüme incelendiğinde, birbirini tutmıyan hükümler görüldü. Herkes anlayışına göre tefsîr ettiği için, karşımıza bir korkuunç, dehşetli ve vahim manzara çıkmıştır. Hâlbuki nakle dayanılsaydı böyle olmazdı. Türkiye'de ilk defa Kur'ân tercüme işini, Cihan Kitâbevi sâhibi Misâk isimli bir Ermeni başlatmıştır. Maksat dinimizi bozmaktır. Bu oyuna gelinmemeli!..

Diplamaya Güvenenler

Diplomaya güvenerek, tefsîr ilmine dalmaya kalkışan, aldanır, helâk olur. Yüzme bilmiyen birinin diplomasına güvenerek denize açılması gibi, câhilce, ahmakça iş olur.

Tefsîr ilmini bilmiyenin hadîs ve tefsîr okumaya kalkışması, mide hastasının, kuvvetlenmek için, baklava, börek yemesine benzer. Hâlbuki, bu hastanın, önce perhîz yapması, sonra, kuvvetli yemesi lâzımdır. İşte bizim gibi, ana ilimleri okumıyan, din öğrenmek için, Kur'ân tercümesi, tefsîr, hadîs okumaya kalkışırsa, bunları kavrayamaz. Yanlış anlıyarak, dinimizi, îmânımızı da kaybederiz.

Ana yuvasından almış olduğu îmânını kaybeden birkaç ilerici (!) kimsenin küfrüne sebep olan, zihinlerindeki şüphenin nasıl meydana geldiği sorulunca tefsîr okudukları için böyle olduklarını bildirmişlerdir. Meşhûr tefsîrler bile, ehlinden başkasına zararlı oluyor. Tefsîr ilimlerini bilmeden tefsîr okumaya kalkışan, îmânını kaybedebileceği için Mazhar-i Cân-ı Cânân hazretleri, tefsîr yazmak isteyen halîfesine engel olmuştur. (Makâmât)

Türkçe tefsîrlerin, en kıymetli sanılanlarında bile, şahsî düşünceler vardır. Okuyana zararı, fâidesinden çoktur. Hele islâm düşmanlarının, bid'at sâhiblerinin, Kur'ân-ı kerîmin ma'nâsını bozmak için yaptıkları tefsîr ve tercüme kitapları, birer zehirdir. Bunları okuyan genç zihinlerde, bir takım şüpheler, i'tirâzlar hâsıl oluyor. Zâten, bizim gibilerin, islâmiyyeti öğrenmek için, tefsîr ve hadîs-i şerîf okuması uygun değildir. Çünkü Kur'ân-ı kerîmi ve hadîs-i şerîfi yanlış anlamak veya şüphe etmek îmânı giderir. Yalnız Arabî bilmekle, tefsîr ve hadîs anlaşılmaz. Her arabî bileni, din âlimi sanan aldanır. Beyrut'ta ana dili Arabî olan çok papaz var. Fakat, hiçbiri islâmiyyeti bilmez.

Kur'ân-ı Kerîmi Kim Anlar?

İmâm-ı Gazâlî hazretleri buyuruyor ki:

(Üç kimse, Kur'ân-ı kerîmin ma'nâsını anlıyamaz: 1- Arabîyi ve tefsîr ilmini iyi bilmiyen. 2- Büyük günâha devam eden fâsık. 3- Bid'at sâhibi [Eh-i sünnet i'tikâdında olmıyan].

Görülüyor ki, Ehl-i sünnet olmıyan, Arabîyi çok iyi bilse de, Kur'ân-ı kerîmi doğru anlıyamaz. Yanlış anladıklarını yazarak, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarından nakletmeyip kendi görüşünü din diye ortaya koyan herkesi felâkete sürükler. Hadîka'daki (Ümmetim, kötü din adamlarından çok zarâr görecek) hadîs-i şerîfi, böyle mezhepsizlerin zuhur edeceğini haber vermektedir.

Tefsîr, akla değil, nakle dayanır. Alimlerinin, Peygamberimizden ve Eshâb-ı kirâmdan alarak yaptıkları tefsîrlere aykırı tefsîr yazan, küfre düşer. Hadîs-i şerîfte, (Kur'ân-ı kerîmi kendi görüşüne göre tefsîr eden kâfir olur) buyuruldu. (Mek.Rabbânî m.234)

Mezhepsizler, bu inceliği anlıyamadıkları için, (Herkes Kur'ân okumalı, dinini bundan kendi anlamalı, mezheb kitaplarını okumamalı) diyerek, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarının okunmasını yasak ediyorlar. Hadîs-i şerîfte, (Kur'ân-ı kerîmi, kendi görüşü ile açıklıyan, doğru olsa dahî, mutlaka hatâ etmiştir) buyuruldu. (Nesâî)

Tefsîr, murâd-i ilâhîyi anlamak demektir. Kendiliğinden verdiği ma'nâ doğru olsa bile, meşrû yoldan çıkarmadığı için, hatâ olur. Verdiği ma'nâ yanlış ise, kâfir olur. (Berîka)

Hiç yorum yok:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...