4/30/2010

kıyametin on büyük alameti

On büyük alâmet
Müslim’deki Hadîs-i Şerîfte, şu on alâmetin çıkacağı bildirilmiştir:


1- Mehdî gelecek:


Babası Abdullah, annesi Âmine’dir.


Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:


(Mehdî’nin başı hizâsında bir bulut olacak, buluttan bir melek, “Bu Mehdî’dir, sözünü dinleyin” diyecektir.) [Ebû Nuaym]


(Ehl-i beytimden bir zât yeryüzüne hâkim olmadıkça kıyâmet kopmaz. Onun alnı açıktır, kemer burunludur. Yeryüzü zulümle dolu iken, o, dünyayı adâletle doldurur. İdâresi yedi yıl sürer.) [Müslim]


2- Deccâl gelecek:


Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:


(Deccâl çıkar, tanrı olduğunu söyler. Onun tanrı olduğuna inananın îmânı gider.) [İ.E.Şeybe]


3- Hz. Îsâ gökten inecek:


Kur’ân-ı kerîmde buyuruluyor ki:


(Allahın Resûlü Meryem oğlu Îsâ’yı öldürdük dedikleri için Yahûdîleri la’netledik. Onlar Îsâ’yı öldürmediler, asmadılar da. Öldürülen, kendilerine Îsâ gibi gösterildi.) [Nisâ 157]


Hz.Îsâ göğe kaldırılmıştır. (Nisâ 158)


(Elbette o [Hz.Îsâ’nın Kıyâmete yakın gökten inmesi], Kıyâmetin yaklaştığını gösteren bilgidir. Sakın bunda şüphe etmeyiniz!) [Zuhruf 61, Beydâvî]


Hadîs-i şerîflerde de buyuruldu ki:


(Meryem’in oğlu İsa, âdil bir hakem olarak iner, haçı parçalar, domuzu öldürür [yasaklar], kin, nefret ve haset ortadan kalkar.) [Müslim]


(İsâ aleyhisselâm, inince, her yerde sükûn, emniyet meydana gelir. Öyle ki aslanla deve, kurtla kuzu serbestçe dolaşır, çocuklar yılanlarla oynar.) [Ebû Dâvüd]


4- Dâbbet-ül-arz çıkacak:


Bu husûsta birçok Hadîs-i Şerîf vardır. Bir tanesinin meâli şöyle:


(Dâbbe-tül arz, Mûsâ’nın âsâsı ile mü’mine dokunur, alnına “Cennetlik” yazılır, yüzü nurlanır. Kâfire, Süleyman’ın mührü ile vurur, “Cehennemlik” yazılır, yüzü simsiyah olur.) [Tirmizî, Ferâid]


Bu hayvandan Kur’ân-ı kerîmde de bahsedilmektedir. (Neml 82)


5- Ye’cûc ve Me’cûc çıkacak:


Kur’ân-ı kerîmde buyuruluyor ki:


(Ye’cûc ve Me’cûc, set yıkılıp her tepeden akın ederler.) [Enbiyâ 96]


Hadîs-i şerîfte buyuruluyor ki:


(Ye’cûc ve Me’cûc, Kıyâmetin ilk alâmetlerindendir.) [İbni Cerîr]


6- Duman çıkacak:


Kur’ân-ı kerîmde buyuruluyor ki:


(Gökten bir duman çıkacağı günü gözetle!) [Duhân 10]


Hadîs-i şerîfte de buyuruldu ki:


(Duhânın [dumanın] te’siri mü’mine nezle gibi gelir, kâfire ise çok şiddetlidir.) [Ebû Dâvüd]


7- Güneş batıdan doğacak:


Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:


(Güneş batıdan doğmadıkça Kıyâmet kopmaz. O zaman herkes îmân ederse de fayda vermez.) [Buhârî, Müslim]


8- Ateş çıkacaktır.


Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:


(Hicâz’dan çıkan ateş, Basra’daki develerin boyunlarını aydınlatır.) [Müslim]


9- Doğu, Batı ve Arabistan’da ay tutulacak ve yer batması olacaktır. (B.Ârifîn)


10- Kâ’be yıkılacaktır.


Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:


(Habeşli biri Kâ’be’yi tahrip edecektir. Onu şu anda siyah elleri ile Kâ’be’nin taşlarını bir bir söker hâlde görüyorum.) [Buhârî, Müslim]

Hiç yorum yok:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...